array_unshift — 在数组开头插入一个或多个单元

2017-12-18 16:18:22
linefo
437
最后编辑:linefo 于 2017-12-18 16:22:58

array_unshift

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

array_unshift 在数组开头插入一个或多个单元

说明

int array_unshift ( array &$array , mixed $var [, mixed $... ] )

array_unshift() 将传入的单元插入到 array 数组的开头。注意单元是作为整体被插入的,因此传入单元将保持同样的顺序。所有的数值键名将修改为从零开始重新计数,所有的文字键名保持不变。

参数

array

输入的数组。

var

开头插入的变量。

返回值

返回 array 数组新的单元数目。

范例

Example #1 array_unshift() 例子

<?php
$queue 
= array("orange""banana");
array_unshift($queue"apple""raspberry");
print_r($queue);
?>

以上例程会输出:

Array
(
  [0] => apple
  [1] => raspberry
  [2] => orange
  [3] => banana
)

参见

 • array_shift() - 将数组开头的单元移出数组
 • array_push() - 将一个或多个单元压入数组的末尾(入栈)
 • array_pop() - 将数组最后一个单元弹出(出栈)